Меню

петък, 6 април 2007 г.

ПУБЛИКАЦИИ НА АЛЕКСАНДЪР ГРЕБЕНАРОВ
I. Монографии и участие в колективни изследователски трудове:
1. Тайни структури на македонските българи (1919-1941). С., 1998, 112 с.
2. Параграфи от труда “Националноосвободител-ното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944”. Т. 4. С., 2003:
· Бежанските и емигрантските организации на македонските българи (47-64);
· Първи нелегални организации на македонските българи (124-130);
· Легални националноосвобо­дителни организации на македонските българи (222-241);
· Тайни националноосвободителни организации (268-275).
2. Държавно-политически образ на България. Минало и настояще (необнародван, колективен изследователски труд):
· Българските институции в края на ХVIII и началото на XIX в.
(16 с.);
· Възникване и формиране на модерната държавност (20 с.);
· Опити за реализиране на националния идеал (1878-1918 г.) (22 с.);
· Българската държава и националният въпрос (1919-1934 г.) (22 с.).

4. Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918-1947).
С., 2006, 420 с. и 50 с. илюстрации.


II. Студии, статии и публикации на документи:
1. Вестник “Македонска трибуна” - извор за дейността на Македонските политически организации в САЩ и Канада (1922-1934 г.). - В: Сборник доклади от третата национална конференция на младите историци - Пловдив, 1981, С., 1985, с. 151-154.
2. 25 енциклопедични статии - В: Илинденско-Преображенско въстание 1903. Хронология. С., 1983.
3. Гьорче Петров - виден деятел на ВМОРО. С., 1985, 21 с. (брошура).
4. Две неизвестни писма на Гьорче Петров от 1919 година. - Векове, 1985, кн. 5, с. 66-70.
5. Македонската емиграция в България след Първата световна война (октомври 1918 - октомври 1919 г.). - Известия на Българското историческо дружество, Т. 39, 1987, с. 149-189.
6. Документи за ролята на Рилския манастир в националноосвободителните борби. - Векове, 1987, кн. 1, с. 61-76. (в съавторство с Георги Царев).
7. Мястото на македонската емиграция в информационната служба на ВМРО (1926-1928). - Военноисторически сборник, 1988, кн. 5, с. 99-111.
8. Статии в Енциклопедия “България”:
· Съюз на македонските патриотични организации. - Т. 6. С., 1988, 577-578;
· Сярска група. - Т. 6. С., 1988, 577-578;
· Никола Юруков. - Т. 7, С., 1996, с. 554
9. Михаил Герджиков. - В: Борци за свобода и просвета. С., 1989, с. 530-537.
10. Гьорче Петров. - В: Борци за свобода и просвета, С., 1989, 412-421.
11. Иван Михайлов и националноосвободителното движене на македонските българи (1925-1928 г.). - Известия на Института за военна история, Т. 50, 1990, 164-188.
12. Английски дипломатически документи за Кресненско-Разложкото въстание от ноември 1878 г. - Военноисторически сборник, 1991, кн. 3, с. 110-120 (в съавторство).
13. Идеи и тенденции в македонското освободително движение между двете световни войни. - История, общество, философия, 1991, кн. 4, 57-68.
14. Спомени на Евтим Спространов. - Македонски преглед, 1992, кн. 2, 129-149 (в съавторство).
15. Македонската дружба - организация за съхраняване народността на македонските българи. - Военноисторически сборник, 1993, кн. 3, 81-91.
16. Идейни течения в македонското освободително движение между двете световни войни. - В: 100 години Вътрешна македоно-одринска революционна организация, С., 1994, 174-180.
17. Евтим Спространов. Дневник. Т. 1, (1901-1907). С., 1994, Предговор, 5-25.
18. Le mouvement macedonien de liberation de l’entre-deux-guerres mondiales (idees, contradictions et tеndances). - Вulgarian Historical Review, 1995, N 2, 83-93.
19. Македонски помощен легион (1933-1934 г.). - Македонски преглед, 1995, кн. 1, 63-74.
20. Документи за дейността на Македонския научен институт - София (1923-1990 г.). - Македонски преглед, 1995, кн. 2, с. 109-134 (в съавторство).
21. Бележки на членовете на ЦК на ВМРО за Македонския научен институт през 1927 година. - Македонски преглед, 1997, кн. 4, с. 121-132.

22. 130 години от рождението на Евтим Спространов Той живя и умря като българин. - В-к "Македония", бр. 4, 28 януари 1998 г.
23. Тодор Александров и Железничарската тайна организация. - Македонски преглед, 1999, кн. 3, с. 125-138.
24. Българските правителства и националният въпрос след Първата световна война. - В: 120 години изпълнителна власт в България. С., 1999, 211-224.
25. Евтим Спространов за демографската картина в Западна Македония през 1918 година. – Етнолог, № 9, Скопjе, 2000, 82-91.
26. Статии в Енциклопедия “Пирински край”, Т. II, Благоевград, 2000:
· Серски революционен окръг, 251-252;
· Евтим Спространов, 278-279.
27. Съвременници и биографи за Михаил Герджиков. - Във: В памет на Константин Пандев. С., 2000, с. 55-61.
28. Константин Пандев - живот и научно дело. - В: Константин Пандев. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878-1903. С., 2000, 405-415.
29. Македонските бежанци в България 1878-1944 г. – В: Прв Мегународен научен собир “Иселништвото од Македониjа од поjавата до денес”, Крушево, 3-5 август 2000 г., Скопjе, 2001, с. 73-88;
30. Демографската картина в Западна Македония (по записките на Евтим Спространов) - Македонски преглед, 2001, кн. 4, 21-32.
31. “Спорната” зона в Македония – вековна етническа мина. – В: Сб. Международна конференция 90 години Балканска война. Кърджали, 2002, 155-164;
32. Съдбата на илинденци. - Македонски преглед, 2003, кн. 3, 107-112;
33.
Показания на ген. Иван Вълков и кап. Иван Харлаков за събитията около 9 юни 1923 г. – Македонски преглед, 2003, кн. 2, 107- 116;
34. Етнографски музейни предмети, подарени от Македонския научен институт в София на Н. Р. Македония. – Българска етнология, 2003, кн. 2-3, 192-210;
35.
Поверителни документи за мерките на деветнадесетомайците срещу ВМРО – Македонски преглед, 2004, кн. 2, 125-148;
36. Бежанският въпрос в България след Първата световна война. - В: Сб. Ньойският диктат от 27 ноември 1919 г. – етап от геноцида над българската нация. С., 2004, 43-48.
37. 62 статии в: Алманах на българските национални движения след 1878 г. С., 2005:
· Българска народна македоно-одринска революционна организация, с. 109;
· Временно представителство на обединената бивша ВМРО, с. 118;
· Вътрешна македонска революционна организация “Владо Черноземски”, с. 140;
· Илинденска организация, 155-156;
· Македонска дружба, 166-167;
· Македонска младежка тайна революционна организация, 167-169;
· Македонска федеративна емигрантска организация, 173-175;
· Македонски женски съюз, 175-176;
· Македонски научен институт, 178-179;
· Македонски помощен легион, 180;
· Македонски ученически съюз, 180;
· Народна федеративна партия (Българска секция), 185-186;
· Съюз на българските конституционни клубове, 192-193;
· Съюз на македоно-одринските опълченски дружества (съавторство), с. 194;
· Съюз на македонските емигрантски организации, 194-198;
· Тайна културно-просветна организация на македонските българки, с. 205;
· “Автономна Македония”, с 211;
· “Бюлетин на Временното представителство на обединената бивша Вътрешна македонска революционна организация”, с. 213;
· “Илинден” (30 юли 1921- 8 октомври 1926);
· “Илюстрация Илинден” (1927-1944), с. 215;
· “Македония”, 217-218;
· “Македонски преглед” (1924-1943), 218-219;
· “Освобождение” (1 май 1920 – 6 юни 1923), 220-221;
· Съдебен процес срещу дейци на ВМРО (1946), 254-255;
· Христо Батанджиев, 266
· Михаил Герджиков, с. 280;
· Арсени Йовков, с. 301;
· Иван Каранджулов, 305-306;
· Георги Кондов, с. 312;
· Владимир Кусев, с. 314;
· Милан Матов, с. 312;
· Димитър Михайлов, с. 324;
· Коста Николов, с. 331;
· Апостол Петков, 336-337;
· Гьорче Петров, с. 337;
· Димитър Спространов, с. 353;
· Евтим Спространов, 353-356;
· Константин Станишев, с. 354;
· Никола Стоянов, 357-358;
· Христо Татарчев, с. 358;
· Димо Хаджидимов, с. 365;
· Никола Юруков, с. 379;
· Димитър Яранов, с. 382;
· Българска лига за самоопределение на народността, 387;
· Провъзгласяване на независимостта на България, 411-412;
· Христо Вакарелски, с. 433;
· Димитър Гаджанов, 435-436;
· Ефрен Каранов, с. 450;
· Гаврил Кацаров, с. 450;
· Васил Кънчов, 454-455;
· Андрей Ляпчев 455-456;
· Александър Морфов, с. 463;
· Тодор Наумов, с. 464
· Антон Попстоилов, с. 471;
· Андрей Протич, с. 471;
· Стоян Романски, 474-475;
· Кузман Шапкарев, с. 489;
· Петър Шапкарев, 89-490;
· Стою Шишков, с. 490;
· Младотурска революция, 513-514;
· Нишко споразумение (1923), 568-569;
· Михаил Попруженко, с. 597
38. Илинденската организация (1921-1947). – В: Сборник доклади от международната научна конференция “100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.)”, София, 26-27 септември 2003 г. С., 2005, 507-526;
39. Загадките около ЦК, избран на Рилския конгрес на ВМОРО (1905). – В: Сборник доклади от международна научна конференция “100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност”. Благоевград, 29-30 септември 2005 г. Кюстендил 2006, 45-56.

III. Съ-съставителство на документални и изследователски издания:
А) Документални:
1) Британски дипломатически документи по българския национален въпрос, Т. I (1878-1893). С., 1993, 123-224;
2) Евтим Спространов. Дневник. Т. 1 (1901-1907). С., 1994, 27-264;

Б) Изследователски:
1) Сборник доклади от международната научна конференция “100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.), София, 26-27 септември 2003 г. С., 2005, 307-621 с.
2) Алманах на българските национални движения след 1878 г. С., 2005, 1-224.
3) Сборник доклади от международна научна конференция “100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност”. Благоевград, 29-30 септември 2005 г. Кюстендил 2006, 171-340.

IV. Рецензии и отзиви:
1) Надежда Цветковска. Политическата активност на македонската емиграциjа во Бугариjа од 1918 до 1929 година. Скопjе, 1990, 228 с. - Македонски преглед, 1991, кн. 2, с. 125-129.
2) Васил Василев. Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-югославските отношения. С., 1991. - Македонски преглед, 1992, кн. 2, с. 150-153.
3) Тодор Александров. Живот легенда. С., 1991. Съставител Цочо Билярски, 236 с. - Архивен преглед, 1992, кн. 4, 69-72.
4) Илинденско-Преображенско въстание от 1903. Военна подготовка и провеждане. С., 1992, 392 с. - Военноисторически сборник, 1992, кн. 4, 215-218.
5) Трендафил Митев. Македоно-българският централен комитет в САЩ (1918-1919 г.). С., 1992, 338 с. - Исторически преглед, 1992, кн. 11-12, 186-188.
6) Георги Марков. Камбаните бият сами. Насилие и политика в България 1919-1947. С., 1994, 156 с. - Военен журнал, 1995, кн. 2, 156-158.
7) Тодор Петров. Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско, 1898-1908 г. С., 1993, 228 с. - Известия на държавните архиви, 1995, кн. 66, с. 355-357.
8) Мините пред балканското разбирателство. (Иван Илчев. Родината ми права или не. Външнополитическа пропаганда на балканските страни. С., 1995, 594 с.) - Българистика и българисти, 1997, № 2, 36-37.
9) Ленина Жила, Владо Поповский. Македонский вопрос в документах Коминтерна, том I, част 1, 1923-1925 г., Скопjе, 1999, 848 с. - Македонски преглед, 1999, кн. 4, 154-159.
10) 36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев. С., 1999, 640 с. - Исторически преглед, 2000, кн. 5-6, 347-352.
11) Събитието на десетилетието в Р. Македония (Собитието на децениjaтa во Р. М. РАДКО. Издава Здружение на грагани “Радко”- Охрид, [2001], 367 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 1, 60-62.
12) Кратка история на Македонската патриотична организация (Mitev, Trendafil. A short history of the Macedonian Patriotic Organization. Sofia, 2001, 56 p.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 1, 62-64.
13) Изповедта на един български журналист (Иван Николов. Българинът в мен. С., 2000 г., 234 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 1, 64-66.
14) Българската общност в Цариград (Дарина Петрова. Цариградските българи. С., 2000, 239 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 1, с. 66-68.
15) Портрет на един объркан българин (Веселин Трайков. Кръсте П. Мисирков и за българските работи в Македония или другия Кръсте Мисирков /Опит за обективна оценка/. С., 2000, 162 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 1, 68-70.
16) Българските старини в Македония днес (Божидар Димитров. Български старини в Македония. С., 2000, 136 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 1, 70-71.
17) Ценен християнски пътеводител за Санданската духовна околия (Б. Сандански, Хр. Тасев. Свети места в Санданската духовна околия. Сандански 2001, с. 100). - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 2-3, 89-90.
18) Една неостаряваща книга за националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи (Константин, Пандев. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878-1903. С., 2000, с. 424). - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 2-3, 91-93.
19) Възрожденски идеали на македонските българи (Иван Галчев. Българското самосъзнание на населението в Македония през Възраждането. С., 2000, с. 360). - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 2-3, 93-94.
20) Македония през погледа на Васил Кънчов (Васил Кънчов. Македония. Пътеписи [Съставител М. Василева]. С., 2000, 550 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 4, 61-63.
21) Инкриминирана книга за Македония (Борислав Примов. Македония в историята на българския народ. С., 2000, 160 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 4, 63-65.
22) Сборник в памет на Константин Пандев (В памет на Константин Пандев. Българските националноосвободителни движения след Берлинския конгрес 1878 г. С., 2000, 168 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 4, 65-67.
23) Българската интелигенция в защита на националната кауза (Величко Георгиев. Българската интелигенция и националната кауза в Първата световна война. Съюзът на българските учени, писатели и художници /1917-1918/. С., 2000, 112 с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 4, 67-69.
24) Българските мюсюлмани от Неврокопско и Разложко (Петър Дюлгеров. Разпнати души. Моята истина за възродителния процес сред българите мохамедани. С., 2000, 286, с.) - Бюлетин на МНИ-София, 2001, № 4, 69-71.
25) Генади Генадиев. ВМРО. Възстановяване и развитие в края на ХХ век (или 100 години по-късно). Варна 2003, 172 с. (издателска рецензия).
26) Българо-турски военни отношения през Първата световна война (1914-1918). Сборник от документи. Съставители: М. Куманов, Ив. Коев, К. Еюб. С., 2004, 686 с. – Българистика, 2005, кн. 10, 97-99.

V. Редакторство:
А)
Редактор на трудове:
1) Евтим Спространов. Дневник. Т. 1, (1901-1907). С., 1994, 482 с.
2) Гиза, А. Балканските държави и македонският въпрос. С., 2001, 136 с.

Б) У
частие в редколегии:
1) Сборник “В памет на Константин Пандев”. С. 2000, 168 с.
2) Бюлетин на Македонския научен институт-София. Анализи, документи, прогнози (2001, кн. 1-4);
3) Сп. “Македонски преглед” (2001-2007);
4) Сборник доклади от международната научна конференция “100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.)”, София, 26-27 септември 2003 г. С., 2005, 612;
5) Сборник доклади от международна научна конференция “100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност”. Благоевград, 29-30 септември 2005 г. Кюстендил 2006, 340 с.